Europejski Bank Centralny to okazały, majestatyczny budynek
Canva.com

Europejski Bank Centralny - historia, najważniejsze zadania i kompetencje. Wszystko, co chcesz wiedzieć

Europejski Bank Centralny (EBC) to bank wspólny w strefie euro, odpowiedzialny za emisję waluty, utrzymywanie stabilności cen i całą politykę pieniężną Unii Europejskiej. Bank ten został założony w 1998 roku i zastąpił Europejski Instytut Walutowy. Siedziba EBC znajduje się we Frankfurcie nad Menem.
Reklama

Europejski Bank Centralny - historia

Europejski Bank Centralny (EBC, ang. European Central Bank) powstał 1 czerwca 1998 roku, a jego poprzednikiem był Europejski Instytut Walutowy. Ta ostatnia instytucja funkcjonowała tylko i wyłącznie jako ciało doradcze, a tym samym nie miała konkretnych kompetencji walutowych.

Niedługo po założeniu EBC, w jedenastu państwach Unii Europejskiej pojawiła się nowa waluta, czyli euro. 1 stycznia 1999 roku powstał Eurosystem, a także wprowadzono walutę euro, pierwotnie tylko w formie bezgotówkowej.

Logo Europejskiego Banku Centralnego
Canva.com
Reklama

W 2002 roku stopniowo zastępowano dotychczasowe waluty krajowe nowym systemem, czyli banknotami i monetami euro. Wprowadzenie wspólnej waluty uprościło wiele codziennych czynności.

W latach 1998-2013 siedzibą Europejskiego Banku Centralnego była Eurotower we Frankfurcie nad Menem, natomiast od 2013 roku bank ten znajduje się w Emporis, w tym samym mieście.

Zadania EBC w strefie euro

Lista kompetencji EBC obejmuje:

  • emisję banknotów euro,
  • prowadzenie polityki pieniężnej,
  • utrzymywanie stabilności cen,
  • ustalanie stóp procentowych w kontekście pożyczek dla innych banków strefy euro,
  • zarządzanie rezerwami walutowymi,
  • zbieranie informacji statystycznych od innych krajów,
  • spełnianie funkcji doradczej,
  • monitorowanie ryzyka finansowego,
  • zapewnianie bezpieczeństwa systemu bankowego dla krajów strefy euro.
Reklama

Warto dodać, że Europejski Bank Centralny oraz inne banki centralne krajowe prowadzą politykę pieniężną Unii Europejskiej w taki sposób, aby monitorować trendy rynkowe i inflację oraz dbać o wspólną walutę euro.

Skład Europejskiego Banku Centralnego

W skład EBC wchodzą trzy główne organy, czyli Rada Prezesów, Zarząd i Rada Ogólna. Warto zaznaczyć, że naczelnym organem decyzyjnym jest Rada Prezesów, w której skład wchodzi 25 osób. To właśnie Rada Prezesów zajmuje się decyzjami dotyczącymi całej polityki pieniężnej i stóp procentowych. Z kolei Zarząd nadzoruje bieżące zadania EBC, a Rada Ogólna doradza, zbiera statystyki i sporządzanie raportów. Rada Ogólna jest organem, w skład którego wchodzi prezes oraz wiceprezes EBC oraz inni prezesi banków centralnych.

Reklama

Cały personel EBC składa się z około 3600 pracowników.

Europejski Bank Centralny odpowiada za utrzymanie waluty
Canva.com

Niezależność EBC

Europejski Bank Centralny to instytucja niezależna w kontekście prowadzenia polityki pieniężnej w strefie euro. Oczywiście EBC współpracuje z bankami krajowymi we wszystkich państwach Unii Europejskiej i w ten sposób tworzą one Europejski System Banków Centralnych. Należy także dodać, że EBC podlega pewnym naciskom ze strony Państw Członkowskich, głównie Francji i Niemiec, dlatego też instytucja ta w rzeczywistości nie jest całkowicie niezależna.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama