Pieniądze i zeznanie podatkowe leżące na stole
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

PIT-28: kto może skorzystać z takiej formy rozliczenia?

PIT-28 obejmuje przychody podatników, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Deklarację PIT-28 składa się do Urzędu Skarbowego wcześniej niż pozostałe. Do kiedy? Jakie są zasady korzystania z PIT-28?
Reklama

Kto może korzystać z takiego rozliczenia?

Z takiej formy rozliczenia mogą korzystać podatnicy, którzy prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, są wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych. Także podatnicy, którzy rozliczają przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

Podatnik ma obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania formularza PIT-28 wtedy, gdy zawiadomił do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Taki obowiązek ciąży na nim także wtedy, gdy dokonał wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego. Ważne jest to, że jeśli w poprzednich latach podatnik korzystał z ryczałtu i nie zrezygnował z tej formy oświadczenia.

Reklama

Ostateczny termin złożenia zeznania PIT-28 upływa 28 lutego.

Z rozliczenia PIT-28 mogą skorzystać osoby:

  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, która jest rozliczana ryczałtowo
  • prowadzące pozarolniczą działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo
  • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Banknot 500 złotowy wystający z portfela
canva.com

Deklarację PIT-28 składa się wcześniej, bo do 28 lutego kolejnego roku, jeśli:

  • w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskał takie rodzaje przychodów, które wyłączają prawo do ryczałtu, składa PIT-36, oraz dodatkowo PIT-28 - za okres, w którym prawidłowo prowadził działalność na ryczałcie. Wyjątkiem jest, gdy nie miał w ogóle prawa do prowadzenia tej działalności na ryczałcie za ten rok
  • w trakcie roku podatnik przekroczył przychody z działalności w kwocie 250 tys. euro. Wówczas za dany rok składa on PIT-28, a za rok następny nie może rozliczyć się na zasadach ryczałtu
  • na PIT-28 nie można rozliczyć się łącznie z żoną lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Reklama

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy wybierzemy ryczałt ewidencjonowany, nie możemy rozliczać się wspólnie również z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem.

Wyjątek jest wtedy, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu i dzierżawy prywatnej.

Ryczałtowcy na PIT-28 nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów, ale zrekompensuje im to niższa stawka podatku oraz odliczenia:

  • składki na ZUS
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu, wskazanych w art. 26 ustawy o PIT (oprócz podanych powyżej)
  • ulgi abolicyjnej

Ryczałtowcy nie odliczają ulgi prorodzinnej, ulgi IP BOX, ulgi B+R. Ulgi te mogą rozliczać tylko wtedy, gdy posiadają inne źródła przychodów, rozliczane na innych deklaracjach podatkowych.

Reklama

Pozostałe obowiązujące obecnie ulgi mogą odliczać od wykazanej kwoty. Mają też możliwość odliczać od przychodów stratę, którą wskażą przed przejściem na ryczałt.

Małżonkowie rozliczający przychody ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzeczy składają niezależnie dwie deklaracje PIT-28.

Istnieje możliwość stosowania kilku stawek ryczałtu na raz.

W przypadku rezygnacji z opodatkowania ryczałtem – pisemne oświadczenie o rezygnacji złożyć trzeba do 20 stycznia danego roku. Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną lub najem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama