Zbigniew Ziobro
Pawel Wodzynski/East News

Solidarna Polska - program ugrupowania, liderzy, współpraca z PiS

Solidarna Polska to polska partia polityczna, która została zarejestrowana w 2012 roku. Jej twórcami są działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy rozstali się z partią Jarosława Kaczyńskiego. Liderem ugrupowania jest Zbigniew Ziobro. Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat partii.
Reklama

Kiedy powstała Solidarna Polska?

Klub parlamentarny Solidarna Polska powstał w listopadzie 2011 roku. W jego skład weszło 16 posłów i jeden senator, którzy weszli do Parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości. Powodem utworzenia klubu był konflikt w partii Jarosława Kaczyńskiego, którego efektem było usunięcie z PiS działaczy. Chodziło o Tadeusza Cymańskiego, Jacka Kurskiego i Zbigniewa Ziobrę. I choć parlamentarzyści nowego klubu deklarowali pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości, ostatecznie zostali z partii usunięci.
Beata Kempa na konwencji
Piotr Molecki/East News

Pierwszym przewodniczącym nowego klubu został Arkadiusz Mularczyk, a wiceszefowymi Beata Kempa i Marzena Wróbel.

20 stycznia 2012 roku ugrupowanie powołało swoje tymczasowe władze: radę programową i radę polityczną. Prezesem Solidarnej Polski został Zbigniew Ziobro, wiceprezesami [b[url=https://depesza.fm/beata-kempa-poslanka-eurodeputowana-minister-wszystko-co-trzeba-wiedziec-1635944451]]Beata Kempa i Jacek Kurski, a pierwszym szefem rady programowej Tadeusz Cymański. Dzień później Zbigniew Ziobro ogłosił powstanie partii

Pierwszy kongres Solidarnej Polski

W marcu odbył się kongres założycielski partii, na którym ogłoszono program oraz statut ugrupowania. Wzięło w nim udział 1600 delegatów z całej Polski.
Reklama
Podpisali oni wniosek o rejestrację partii o pełnej nazwie „Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro”. Sąd zarejestrował partię 1 czerwca.

Jeszcze przed kongresem jeden z ówczesnych liderów partii Jacek Kurski (później został z niej wykluczony) mówił:
Obiecywaliśmy elastyczność i demokratyzację partii i słowa dotrzymujemy. Prezes nie będzie mógł bezwolnie i bezkarnie zawieszać, czy wyrzucać ludzi z partii, jak to ma miejsce w PiS. Każda taka decyzja musi być kontrasygnowana przez zarząd w głosowaniu tajnym, więc mamy do czynienia z daleko posuniętą demokracją.
Mimo tych różnic, Solidarna Polska nie zakończyła współpracy z partią Kaczyńskiego. W lipcu 2014 roku Solidarna Polska i Polska Razem podpisały porozumienie o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Dotyczyło ono startu działaczy partii z list PiS w kolejnych wyborach, a także wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta Polski.

Porozumienie Solidarnej Polski z PiS

W wyborach samorządowych Solidarna Polska wystartowała do sejmików województw z list PiS, uzyskując 5 mandatów radnych. Na szczeblach powiatowym i gminnym partia Zbigniewa Ziobry startowała samodzielnie, z list PiS bądź z lokalnych komitetów. Uzyskała kilkadziesiąt mandatów radnych. W wyborach na prezydentów miast partia popierała głównie kandydatów PiS.

W wyborach prezydenckich w 2015 roku Solidarna Polska poparła kandydata tej partii Andrzeja Dudę. W wyborach parlamentarnych działacze Solidarnej Polski, zgodnie z umową, wystartowali z list PiS. Do Sejmu wybranych zostało dziewięciu członków partii.
Reklama

Politycy Solidarnej Polski, którzy weszli wtedy do Sejmu to:

 • Tadeusz Cymański (Gdańsk)
 • Patryk Jaki (Opole)
 • Beata Kempa (Wrocław)
 • Arkadiusz Mularczyk (Nowy Sącz)
 • Edward Siarka (Nowy Sącz)
 • Piotr Uruski (Krosno)
 • Tadeusz Woźniak (Sieradz)
 • Michał Wójcik (Katowice)
 • Zbigniew Ziobro (Kielce)
Patryk Jaki był kandydatem PIS w wyborach na prezydenta Warszawy
Piotr Molecki/East News

Cymański został jednym z wiceprzewodniczących klubu PiS, a Solidarna Polska weszła w skład koalicji rządzącej wraz z PiS, tworząc Zjednoczoną Prawicę. Lider Solidarnej Polski został ministrem sprawiedliwości (później także prokuratorem generalnym), Beata Kempa ministrem bez teki i szefową Kancelarii Premiera, a Patryk Jaki wiceministrem sprawiedliwości.

Solidarna Polska w Parlamencie Europejskim

Soli­darna Pol­ska ma też swoją repre­zen­ta­cję w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. W wyborach w 2019 r. man­daty uzy­skali Beata Kempa i Patryk Jaki, którzy są członkami Euro­pej­skich Kon­ser­wa­ty­stów i Refor­ma­to­rów. Par­tia, co podkreślają jej władze, posiada też liczną repre­zen­ta­cję w samo­rzą­dach, w tym we wła­dzach sej­mi­ków woje­wódz­kich:
Dzięki zaan­ga­żo­wa­niu poli­tyków Soli­dar­nej Pol­ski udało się pod­jąć sku­teczną walkę z war­szaw­ską mafią repry­wa­ty­za­cyjną. W efek­cie dzia­łań Komi­sji Wery­fi­ka­cyj­nej, na któ­rej czele stał naj­pierw Patryk Jaki, a następ­nie Seba­stian Kaleta, War­szawa uzy­skała moż­li­wość odzy­ska­nia wielu nie­ru­cho­mo­ści prze­ję­tych w wyniku nie­zgod­nych z pra­wem dzia­łań.
Reklama

Władze Solidarnej Polski

Na czele Solidarnej Polski stoi prezes wybierany podczas kongresu partii. Jej władze tworzą obecnie:
 • Prezes: Zbigniew Ziobro
 • Wiceprezesi: Beata Kempa, Michał Woś, Michał Wójcik
 • Sekretarz generalny: Mariusz Kałużny
 • Przewodniczący Rady Głównej: Edward Siarka

Politycy Solidarnej Polski podkreślają, że ich par­tia kon­se­kwent­nie stoi w obro­nie pol­skiej suwe­ren­no­ści i praw pol­skich rodzin i zmienia polski wymiar sprawiedliwości:
Poli­tycy Soli­dar­nej Pol­ski dali się poznać Pola­kom jako twórcy i reali­za­to­rzy reformy wymiaru spra­wie­dli­wo­ści. Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści kie­ro­wane przez Pre­zesa Soli­dar­nej Pol­ski Zbi­gniewa Zio­bro przy­go­to­wało i prze­pro­wa­dziło ocze­ki­waną przez wielu Pola­ków reformę wymiaru spra­wie­dli­wo­ści oraz zmiany w pro­ku­ra­tu­rze. Resort zre­ali­zo­wał także wiele klu­czo­wych zmian w pra­wie, dzięki któ­rym moc­niej zagwa­ran­to­wane są prawa oby­wa­teli, a budżet pań­stwa zasi­lają pie­nią­dze ode­brane prze­stęp­com. To przede wszyst­kim nowe prze­pisy zaostrza­jące odpo­wie­dzial­ność za prze­stęp­stwa VAT, kon­fi­skata roz­sze­rzona, prawo uła­twia­jące walkę z lich­wia­rzami czy zabra­nia­jące odbie­ra­nia rodzi­com dzieci tylko i wyłącz­nie ze względu na biedę.
Reklama
Konferencja prasowa Solidarnej Polski z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
Piotr Molecki/East News

Czy Solidarna Polska pozostanie w koalicji z PiS?

Choć na przestrzeni dwóch kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy nie brakowało sporów, pozycja Zbigniewa Ziobry wydaje się nie do ruszenia. Co więcej, ostatnio nie brakuje komentarzy, że to właśnie partia ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, trzyma władze Prawa i Sprawiedliwości w szachu:
To Zbigniew Ziobro nadaje w tej chwili ton polityce wewnętrznej i europejskiej rządu PiS. Korzysta z bierności Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, którzy mają za mało posłów, by zagrozić mu wyrzuceniem z koalicji - pisze OKO.press

Dalej portal podnosi, że w obozie władzy to właśnie Ziobro okazał się głównym wygranym nowej sytuacji:
Gdy główni rozgrywający w PiS byli zajęci mozolnym kleceniem większościowego układu w Sejmie z udziałem posłów Pawła Kukiza, koła Polskie Sprawy i trójki posłów niezależnych, on prowadził własną grę. I korzystał z tego, że PiS nie mogło już zagrozić Solidarnej Polsce zerwaniem koalicji bez ryzyka utraty władzy.
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama