Strefa Schengen w Polsce
PIOTR BLAWICKI/East News

Strefa Schengen - czym jest europejski obszar i jakie kraje do niej należą?

Strefa Schengen jest obszarem Unii Europejskiej bez kontroli na wewnętrznych granicach. To jeden z filarów integracji europejskiej, na mocy którego swoboda przemieszczania się dla jej członków stała się faktem. Brak kontroli granicznych, paszportowych. Prawo do życia, nauki i emerytury w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej.
Reklama

Układ z Schengen

W 1985 roku w miejscowości Schengen Unia Gospodarcza Beneluksu, Francja i RFN podpisuje porozumienie, na którego bazie stopniowo znoszone będą kontrole na wspólnych granicach. Początkowo na mocy układu, kontrola graniczna pozostaje jako kontrola wzrokowa dla przekraczających granicę pojazdów, ale już w roku 1995 zostaje całkowicie zniesiona. W 1995 roku do układu dołączają Hiszpania i Portugalia. Polska dołącza do strefy w roku 2007 za sprawą uchwalonej przez Sejm Ustawy i decyzją Rady Unii Europejskiej.

Warunki przystąpienia do Strefy Schengen:

 • przyjęcie odpowiedzialności za kontrolowanie zewnętrznej granicy strefy Schengen w imieniu innych państw członkowskich
 • stosowanie określonych przepisów Schengen, takich jak zasady dotyczące kontroli granicznej na lądzie, morzu i w powietrzu, wydawania wiz, współpracy policyjnej i ochrony danych osobowych
 • skuteczna współpraca z innymi państwami Schengen mająca na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych
 • połączenie z systemem informacyjnym Schengen (SIS) i wizowym systemem informacyjnym

Strefa Schengen - zasady

Reklama

Najważniejsze zasady obowiązujące w strefie Schengen:

 • wyznaczony standard kontroli na granicach zewnętrznych
 • ujednolicenie przepisów w dziedzinie polityki azylowej
 • ścisła współpraca pomiędzy narodowymi służbami policyjnym
 • współpraca sądowa i administracyjna dotycząca, np. ekstradycji, wyroków karnych
 • wspólna polityka wobec handlu środkami niedozwolonymi ( narkotyki, środki odurzające, broń palna)
 • elektryczny Systemu Informacji Schengen (SIS) zapewniający dostęp do danych osób i rzeczy pomiędzy państwami członkowskimi

System informacyjny Strefy Schengen

System Informacyjny Schengen, w skrócie SIS (Schengen Information System) – jest to komputerowa baza danych, która jest jednym z najważniejszych narzędzi dla bezpieczeństwa strefy Schengen. Za pomocą tego systemu z łatwością można ustalić, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę, lub będące na terenie strefy nie są poszukiwane, kradzione lub czy nie posiadają zakazu wjazdu. Jednostka koordynująca - Centralny Rejestr czuwa nad stałą aktualizacją danych spływających z państw członkowskich.

Strefa Schengen - kraje członkowskie

Aby przystąpić do strefy, należy dostosować się do procedur, infrastruktury i wymogów prawnych Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen.

Reklama

Jest to na bieżąco monitorowane przez grupę ekspertów z UE. Jeżeli za decyzją rady wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zgodnie z przepisami Tytułu III Kodeksu Granicznego Schengen, nastąpi zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.

Lista państw członkowskich obejmuje 22 kraje należące do Unii Europejskiej:

 • Austria
 • Belgia
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Węgry
 • Włochy

Pozostałe cztery nienależące do wspólnoty UE to:

 • Islandia
 • Norwegia
 • Szwajcaria
 • Liechtenstein
Reklama

Wyjątkiem krajów należących do Unii, które odmówiły wejścia do strefy jest Irlandia i Wielka Brytania, pozostając przy własnej, wspólnej strefie podróżowania.

Rozszerzenie Strefy Schengen

Kraje, które ubiegają się o przystąpienie do strefy to Rumunia, Bułgaria, Cypr i Szwajcaria. Pomimo spełnienia niezbędnych kryteriów przez dwa pierwsze państwa oraz wezwań ze strony Parlamentu Europejskiego, strefa Schengen wciąż nie została powiększona o te dwa kraje. Brakuje zgody wszystkich państw członkowskich.

Podczas spotkania Komisji Wolności Obywatelskich w 2018 roku swój głos w sprawie Bułgarii i Rumunii zabrał portugalski poseł Carlos Coelho:

Pomogliśmy wam. Odrobiliście swoją pracę domową, ale problemem jest jednomyślność w Radzie.
Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama