Tarcza antykryzysowa
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Tarcza antykryzysowa - jakie świadczenia można uzyskać?

Tarcza antykryzysowa to program działań rządu, którego celem jest pomoc Polakom w walce z kryzysem finansowym powstałym w wyniku pandemii Covid-19. Pomoc przedsiębiorcom, zwolnienia z opłacenia składek, finansowanie na preferencyjnych warunkach, świadczenia postojowe czy bony turystyczne, to tylko niektóre z działań w ramach tarczy. W jaki sposób można skorzystać z tarczy antykryzysowej, jakie świadczenia można uzyskać?
Reklama

Czym jest tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa to pakiet działań rządowych, który ma na celu wsparcie polskich obywateli w kryzysie spowodowanym pandemią Covid-19. Działania opierają się na ochronie miejsc pracy, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Istnieje szereg wprowadzonych narzędzi, które mają stanowić pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych utratą płynności finansowej lub notujących spadek przychodów, spowodowanych koronawirusem.

Zwolnienie ze składek ZUS

Na podstawie tarczy antykryzysowej określone branże mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek w konkretnych miesiącach. Zwolnienie to dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nisko oprocentowana pożyczka

O pożyczkę mogą ubiegać się mikro przedsiębiorcy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Reklama

Pożyczka wypłacana jest jednorazowo, w kwocie do 5 tys. zł. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, ale rozpoczęcie spłaty nastąpi z trzymiesięcznym okresem karencji, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia spłaty, jeśli wymagać tego będzie aktualna sytuacja epidemiologiczna.

Świadczenie postojowe

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, które ma na celu rekompensatę utraty przychodów z prowadzonej działalności. Świadczenie postojowe może być wypłacone maksymalnie 3 razy. Z tego świadczenia skorzystać mogą osoby prowadzące działalność agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorca może ubiegać się także o dofinansowanie części wynagrodzeń dla swoich pracowników, w przypadku, gdy przez pandemię koronawirusa spadły obroty w firmie.

Reklama

Wysokość otrzymanego dofinansowania uzależniona jest od tego, o ile procent obroty spadły. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. By uzyskać dofinansowanie, konieczne jest wykazanie spadku obrotów przez łączny okres dwóch kolejnych miesięcy w bieżącym roku kalendarzowym, względem analogicznych miesięcy w roku ubiegłym.

Wsparcie branży turystycznej

Dla sektora turystycznego przygotowano dodatkowe wsparcie pośrednie w postaci możliwości przyjmowania płatności bonem turystycznym. Bon przyjmować mogą m.in. hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne czy organizacje realizujące obozy dla dzieci na terenie Polski.

Na każde dziecko do 18 roku życia przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, z bonu skorzystać może dziecko i jego prawny opiekun.

Wsparcie dla pracowników

Wprowadzone zostały także liczne rozwiązania dla osób zatrudnionych, które w wyniku pandemii straciły część przychodów lub zostały pozbawione pracy.

Reklama

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy to wsparcie finansowe dla osób, które w wyniku kryzysu spowodowanego COVID-19 straciły swoje źródło dochodu. Świadczenie to przysługuje także osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy. Miesięczna wysokość dodatku wynosi 1400 zł.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek otrzymać można w związku z opieką nad dzieckiem lub niepełnosprawną osobą. Istnieje możliwość złożenia wniosku na dodatkowy zasiłek na dziecko do lat 8, dziecko o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z potrzebą kształcenia specjalnego, a także na dorosłą osobę niepełnosprawną.

Świadczenie postojowe

Możliwe jest do uzyskania dla zleceniobiorcy w przypadku, gdy zawarta ze zleceniodawcą umowa cywilnoprawna nie doszła do skutku lub nastąpiło jej ograniczenie z powodu przestoju w działalności, spowodowanego COVID-19.

Reklama

O takie świadczenie powinien wystąpić do ZUS zleceniodawca, jeśli jednak odmówi on złożenia wniosku o postojowe, można złożyć go samodzielnie.

Przesunięcie płatności podatku

Kolejną metodą wsparcia jest możliwość złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, które zasilają budżet państwa bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej. Z tej formy pomocy skorzystać mogą płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności.

Bon turystyczny

Dodatkową formą wsparcia, która z jednej strony zasilić ma branżę turystyczną, a z drugiej wspomóc rodziny, które nie mogą pozwolić sobie na półkolonie czy wyjazdy dla dzieci, jest bon turystyczny udzielany na każde dziecko poniżej 18 roku życia. Bon ten może zostać wykorzystany tylko w Polsce przez dziecko i jego opiekuna prawnego do końca marca 2022 r. na wszelkie wyjazdy cz półkolonie.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Żaden artykuł nie został przypisany do tego taga
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama