Pieniądze w ramach kapitału zakładowego firmy
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Kapitał zakładowy — minimalny kapitał zakładowy, kapitał a udziały, czy kapitał zakładowy można wydać

Kapitał zakładowy to wkłady wspólników spółki, które mogą przyjąć formę pieniężną lub niepieniężną. Wniesienie wkładów do kapitału konieczne jest już na etapie przed zarejestrowaniem spółki, ponieważ kapitał zakładowy ma charakter zabezpieczający wierzycieli spółki. Ile wynosi kapitał zakładowy dla każdego rodzaju spółki, jaka kwota kapitału zakładowego musi być wniesiona, umowa spółki a kapitał zakładowy. Dowiedz się więcej!
Reklama

Czym jest kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy to minimalny wkład właścicieli spółki przy jej zakładaniu. Wysokość kapitału zakładowego może ulegać zmianie w toku rozwoju firmy. Wartość kapitału zakładowego musi być określona w rejestrze przedsiębiorców KRS, umowie spółki lub statucie jednostki gospodarczej.

Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników w postaci pieniężnej, ale także niepieniężnej np. nieruchomości, wierzytelności czy majątkowych praw autorskich. Kodeks spółek handlowych określa minimalny kapitał zakładowy dla spółek. Minimalna wysokość kapitału zakładowego to:

  • 5 000 zł dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • 50 000 zł dla spółki komandytowo-akcyjnej,
  • 100 000 zł dla wypadku spółki akcyjnej

Kapitał zakładowy ma charakter zabezpieczający dla wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością, jednak nie istnieją zapisy, które zabraniają innego przeznaczenia dla kapitału zakładowego.

Reklama

Oznacza to, że może być on wykorzystany na działalność spółki.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

W przypadku spółki akcyjnej, w skład kapitału zakładowego wchodzą akcje o równej wartości nominalnej. Wysokość kapitału zakładowego zapisywana jest w statucie spółki, ale nie może wynosić mniej niż 100 000 zł. W obowiązku akcjonariusza jest pokrycie pełnego wkładu na akcje, równomiernie w stosunku do wszystkich akcji.

Kapitał spółki akcyjnej może być uregulowany w formie pieniężnej i niepieniężnej (ale nie jako niepieniężne prawa niezbywalne i świadczenie pracy lub usług). Wszyscy członkowie zarządu muszą podpisać dokument, że wymagane wkłady na pokrycie kapitału zostały przez nich wniesione, dołączając potwierdzenie wpłaty od banku lub potwierdzenie wpłaty za pośrednictwem domu maklerskiego.

Reklama

Takie opłacenie wkładów musi nastąpić przed zgłoszeniem spółki do właściwego sądu rejestrowego, ponieważ dopiero po potwierdzeniu przez sąd, że wpłaty zostały faktycznie wniesione, może zostać dokonana rejestracja spółki.

Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej

Kapitał zakładowy jest ustalany przez łączną wartość nominalną akcji objętych wkładami akcjonariuszy, także tych będących równocześnie komplementariuszami. Również w tym przypadku, kapitał zakładowy musi zostać uwzględniony w statucie spółki, natomiast nie może być mniejszy niż 50 000 zł. Ponadto statut musi określić również sposób zebrania kapitału oraz ilość i wartość akcji.

Co ważne, wnoszone do kapitału zakładowego przedmioty, muszą zostać zweryfikowane pod względem wartości przez biegłego rewidenta, chyba że ich wartość została wiarygodnie stwierdzona wcześniej.

Reklama

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać określony w umowie spółki, ale jego wartość minimalna to 5 000 zł. Wspólnicy w tym przypadku wnoszą wkłady, za które nabywają udziały, co za tym idzie, suma udziałów wspólników równa jest wartości kapitału zakładowego. Majątek pokrywający wkłady na kapitał zakładowy może zostać wniesiony w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Środki składające się na kapitał zakładowy stanową odrębny majątek spółki, możliwe jest więc dysponowanie nim w ramach działalności prowadzonej przez spółkę. Co ważne, wniesione wkłady zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej, mogą być zastępowane innymi składnikami majątkowymi.

Reklama

Jak zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego?

Aby zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o., konieczny jest wpis do KRS. Zmiana kapitału musi zostać zgłoszona przez zarząd w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały o zmianie kapitału zakładowego.

Jak zgłosić obniżenie kapitału zakładowego?

Obniżenie kapitału zakładowego spółki może wynikać np. z faktu, że kapitał określony w umowie okazał się za wysoki względem przedmiotu działań spółki. Wspólnicy mogą w takim przypadku zadecydować o obniżeniu kapitału i podziale środków lub mogą z nich stworzyć kapitał zapasowy lub rezerwowy dla spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego może wynikać także z konieczności wyrównania bilansu spółki, która przynosi straty lub ze zmiany składu wspólników.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama