mężczyzna przykręcający gniazdko
pixabay.com

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje i jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

Zasiłek dla bezrobotnych, inaczej kuroniówka to świadczenie pieniężne przysługujące osobom bezrobotnym. Świadczenie pieniężne w postaci zasiłku dla bezrobotnych przyznaje Państwowy Urząd Pracy. Ile wynosi, jak długo można go pobierać? Więcej informacji poniżej.
Reklama

Komu i na jakich warunkach przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Bezrobotnemu przysługuje pobieranie świadczenia pieniężnego gdy nie ma dla niego odpowiedniej propozycji pracy, stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych lub szkolenia. Aby mieć w ogóle możliwość starania się o świadczenie dla bezrobotnych trzeba spełnić jednak następujące wyjątki:
 • Zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna
 • Posiadać co najmniej roczny staż pracy
 • Udowodnić poprzez odpowiednie dokumenty, że ma się przepracowane minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy
 • Okazać, że w poprzedniej pracy otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz było od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
 • kobieta pisząca na komputerze
  pixabay.com

Komu również przysługuje prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Są to m.in.:

 • Osoby, które świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej albo umowy-zlecenie
 • Osoby, które wykonywały pracę w rolniczej spółdzielni produkcji lub spółdzielni kółek rolniczych
 • Osoby, które były zatrudnione za granicą i przyjechały do Polski jako repatrianci
 • Osoby, które wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2021 r.?

Nie każdy może dostawać takie samo świadczenie pieniężne.
Reklama
Zależy to przede wszystkim od tego, ile lat się już przepracowało.
 • W przypadku 5 przepracowanych lat - 80% zasiłku
 • Od 5 do 20 przepracowanych lat - 100% zasiłku
 • Powyżej 20 przepracowanych lat - 120% zasiłku
Reklama

Na ten moment tak wygląda kwota brutto przyznawanego zasiłku dla bezrobotnych:
 • 1488,96 zł- za okres 90 dni pobierania świadczenia, w przypadku 120% zasiłku
 • 1240,80 zł- za okres 90 dni pobierania świadczenia, w przypadku 100% zasiłku
 • 992,64 zł- za okres 90 dni pobierania świadczenia, w przypadku 80% zasiłku
 • 1169,28 zł- za resztę miesięcy pobierania świadczenia, w przypadku 120% zasiłku
 • 974,40 zł- za resztę miesięcy pobierania świadczenia, w przypadku 100% zasiłku
 • 779,52 zł- za resztę miesięcy pobierania świadczenia, w przypadku 80% zasiłku
mężczyzna na budowie
pixabay.com

Jak długo wypłacany jest zasiłek?

Reklama

Zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany 180 dni albo 365 dni. W przypadku rocznego świadczenia dla bezrobotnych mogą je dostać:
 • Osoby bezrobotne mające na utrzymaniu jedno dziecko, bądź więcej do 15 roku życia, a ich małżonek również jest osobom bezrobotną oraz utracił prawo do zasiłku.
 • Osoby bezrobotne wychowujące samotnie jedno bądź więcej dzieci.
 • Osoby powyżej 50 roku życia, które mają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku
 • Osoby, które mieszkają na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju

Jeżeli chodzi o 180 dni pobierania świadczenia, mogą je dostać:

Osoby, które zamieszkały w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
Reklama

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych

W pierwszym półroczu 2021 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja 2021 r. Jak podaje portal "Infor.pl":
Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty zasiłków po waloryzacji.
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama